Kasutustingimused

1.Kasutatud terminid

1.1. GS Core – OÜ GS Core, registreerimisnumber 16183586, juriidiline aadress: Jõe 2a, Tallinn, 10151, klienditeeninduse telefoninumber 6047777, e-posti aadress: [email protected].

1.2. Keskkond – GS Core'i iseteeninduskeskkond https://GSCore.ee,

mis võimaldab kasutajal:

 • kontrollida, kas GS Core'i andmebaasis on aktiivseid nõudeid;
 • vaadata üle oma nõuded ja nende olekud;
 • jälgida maksegraafikut ja teha makseid;
 • värskendada ja parandada oma kontaktandmeid.

1.3.Autentimine - elektrooniline protsess, mille käigus elektroonilise identifitseerimise teenuse osutaja kontrollib füüsilise isiku elektroonilisi isikuandmeid, et tagada selle isiku elektrooniline tuvastamine;

1.4. Elektroonilise identifitseerimise vahendid - materiaalsed ja mittemateriaalsed elemendid, mis sisaldavad isiku elektroonilist identifitseerimisandmeid ja mida kasutatakse identifitseerimiseks elektroonilistes teenustes;

1.5.Kasutaja – iga isik, kes külastab või kasutab iseteeninduskeskkonda vastavalt käesolevatele tingimustele.

2. Üldine informatsioon

2.1. Portaali haldab GS Core.

2.2. Keskkond on iseteenindussüsteem, kus Kasutaja saab end tuvastada, kontrollida, kas GS Core'i andmebaasis on aktiivseid nõudeid, vaadata üle nende staatused, jälgida maksegraafikut ning teha makseid, uuendada ja parandada oma kontaktandmeid.

2.3. Need reeglid määravad kindlaks keskkonna ja sellel saadaoleva teabe kasutamise tingimused ja piirangud ning on siduvad kõikidele Kasutajatele. GS Core'il on õigus kasutustingimusi igal ajal muuta või uusi väljastada ning need muudatused jõustuvad avaldamise hetkest.

2.4. Keskkond on GS Core'i omand. Kogu keskkonnas sisalduv teave (sh disain, tekstid ja tarkvarakood) on GS Core'i omand, kui see ei sisalda viiteid teistele allikatele ja omanikele ning selle kasutamine on lubatud ainult vastavalt selle eesmärgile ja tingimustele. Kui pole märgitud teisiti, kuuluvad kõik autoriõigused ning postitatud teave ja sisu GS Core'ile.

Tasuda saab turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:

• Eesti pangamaksed: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Citadele, Pocopay

• Visa/Mastercard kaardimaksed

NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole.

Veebilehe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le“ 

3. Portaali kasutaja kohustused ja õigused:

3.1. Kasutaja kohustub:

3.1.1. hoidma turvaliselt ja mitte avaldama teavet Kasutaja identifitseerimisvahendite kohta kolmandatele isikutele ning takistama kolmandatel isikutel seda teada saamast;

3.1.2. uuendama oma isiklikke kontaktandmeid, sh:

3.1.2.1. sisestama ainult tõeseid andmed;

3.1.2.2. värskendama aegunud andmeid;

3.1.3. mitte tegema toiminguid, mis oleksid vastuolus keskkonna turvalisuse, stabiilsuse ja kiirusega;

3.2. Kasutaja kohustus on valida Interneti-teenuse kasutamise raames turvalised Interneti-teenuse pakkujad, sealhulgas need Wi-Fi pääsupunktid, mis tagavad Kasutaja andmete turvalisuse ega kujuta endast ohtu, et kolmandad isikud pääsevad andmetele põhjendamatult ligi.

3.3. Kasutaja vastutab kõigi tema identifitseerimisvahendite abil tehtud toimingute eest, sh. GS Core'ile tekitatud kahju eest, kui see juhtus kasutaja tahtluse, hooletuse ja/või kasutaja ettevaatamatuse tõttu.

3.4. Kasutajal on õigus segaduste korral pöörduda keskkonna haldaja poole, saates küsimuse e-mailile [email protected].

4. Keskkonnahalduri kohustused ja õigused:

4.1. GS Core:

4.1.1. annab Kasutajale juurdepääsu keskkonda keskkonnas saadaolevate panga autentimisvahendite abil.

4.1.2. on õigus seada piiranguid tehnoloogilistele lahendustele (juurdepääsuprotokollide versioonid, operatsioonisüsteemid ja brauserid), millega antud teenust saab kasutada, et tagada teenuse ohutu kasutamine ja kättesaadavus.

4.1.3. on õigus ühepoolselt määrata keskkonnas saadaolevate teenuste valik ja nende osutamise kord, seda igal ajal muuta, samuti muuta käesolevaid tingimusi, keskkonna funktsionaalset ja visuaalset lahendust, avaldades vastavad muudatused veebilehel. https://GSCore.ee

4.1.4. ei vastuta kahjude eest, mis tekivad Kasutajale, kui kolmas isik ühendub ja/või kasutab keskkonna Kasutajale kättesaadavate elektrooniliste identifitseerimisvahendite abil.

4.1.5. võib piirata või lõpetada Kasutaja juurdepääsu keskkonda, kui kasutaja rikub kasutustingimusi või Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte või on selleks põhjendatud kahtlus.

4.1.6. ei vastuta kahjude või tõrgete eest keskkonna töös, kui need on põhjustatud Kasutaja seadmete kahjustustest või riketest, sobimatute või litsentseerimata seadmete või tarkvara kasutamisest või elektrivarustuse katkemisest.

4.2. Kasutades keskkonnas saadaolevaid teenuseid, sh. selle külastamisel toimub Kasutaja isikuandmete töötlemine eesmärgiga pakkuda Kasutajale asjakohast teenust enne vastava Kasutaja tuvastamist, et vältida teabe, sealhulgas isikuandmete avaldamist kolmandale isikule (isik, kellel ei ole õigust saada asjakohast teavet/isikuandmeid). Teave isikuandmete töötlemise ja kaitse kohta on Kasutajale antud GS Core keskkonna privaatsuspoliitikas.

5. Lõpuküsimused

5.1. Keskkonna kasutustingimused jõustuvad keskkonna kasutamise alustamisel ja kehtivad kogu keskkonna kasutusaja jooksul.

5.2. Kõik GS Core'i ja Kasutaja vahel seoses käesolevate tingimustega tekkivad vaidlused lahendatakse vastastikuste läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse need vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele.

Privaatsuspoliitika

OÜ GS Core iseteendinduskeskkonna privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) eesmärk on anda OÜ GS Core iseteeninduskeskkonna kasutajale teavet andmete kasutamise eesmärgi, ulatuse, kaitse, töötlemisaja ja andmesubjekti õiguste kohta andmete kogumisel ja töötlemisel.

Haldur ja tema kontaktandmed

Isikuandmete töötlemise haldaja on OÜ GS Core (edaspidi - GS Core), reg. Nr. 16183586, juriidiline aadress: Jõe 2a, Tallinn, 10151.
OÜ GS Core andmekaitsespetsialistiga saab ühendust võtta, kirjutades e-posti aadressile: [email protected] või saates kirja OÜ GS Core registriaadressile.

Privaatsuspoliitika kohaldamisala

Privaatsuspoliitika kehtib kliendikeskkonnas toimuvale isikuandmete töötlemisele.
Isikuandmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava füüsilise isikuga (edaspidi - andmesubjekt). Identifitseeritav füüsiline isik on isik, keda on võimalik otseselt või kaudselt tuvastada näiteks nime, perekonnanime, isikukoodi alusel. Kliendi iseteeninduskeskkonnas töödeldavate andmete kategooriad ja töödeldavate andmete näited on kättesaadavad privaatsuspoliitika jaotises „Kliendikeskkonnas töödeldavate andmete kategooriad“.

OÜ GS Core tagab isikuandmete töötlemisel andmesubjektide privaatsuse ja isikuandmete kaitse, austab andmesubjekti õigust isikuandmete töötlemise seaduslikkusele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli määrusele 2016/679. 2016 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja nende andmete vabal ringlusel (edaspidi - määrus) ning muude kehtivate õigusaktide alusel, mis tagavad isikuandmete kaitse.

Konkreetsete andmetöötlusliikide (näiteks küpsiste töötlemise) kohta võidakse kehtestada täiendavad spetsiifilised reeglid, millest andmesubjekti teavitatakse OÜ GS Core'ile vastavate isikuandmete edastamise ajal.

Kliendikeskkonnas töödeldavate andmete kategooriad

Nr.AndmekategooriaNäited
1.Isiku tuvastamise andmedNimi, perekonnanimi, isikukood
2.Isiklikud kontaktandmedTelefon, e-posti aadress, tegelik elukoha aadress, esitatud elukoha aadress
3.Andmed isiku aktiivsete kohustuste kohtaNõude nr, Nõude liik, teave praeguse võlausaldaja kohta, teave esialgse võlausaldaja kohta, teave nõude staatuse kohta, teave kohustuse liigi kohta, teave saldo kohta.
4.Isiklikud maksegraafiku andmedMaksekuupäev, makse summa, olek.
5.Arveldusandmedpangakonto number, nõude number, isikukood, makse summa, makseajalugu.
6.KontaktandmedLisatud andmed, kirjavahetuse ajalugu ja sisu, e-posti aadress.

Isikuandmete töötlemise eesmärgid

OÜ GS Core isikuandmete töötlemise eesmärgid:

 • võlgade sissenõudmine;
 • andmesubjekti tuvastamine;
 • asukoht;
 • suhtlemine;
 • vastuväidete läbivaatamine ja menetlemine;
 • teenuse kvaliteedi tagamine;
 • äritegevuse auditeerimine, planeerimine, raamatupidamine ja analüüs;
 • äritegevuse aruannete koostamine;
 • pettuste ennetamine ja avastamine;
 • õiguskaitse taotluste täitmine.

Muudel konkreetsetel eesmärkidel, millest andmesubjekti teavitatakse tema vastavate isikuandmete esitamise ajal

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

OÜ GS Core töötleb andmesubjekti isikuandmeid kliendikontoris järgmistel õiguslikel alustel:

 • andmesubjekt on andnud nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks;
 • lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks;
 • normatiivaktide täitmiseks (juriidiline kohustus) -OÜ GS Core'i normatiivaktidega määratud kohustuste täitmiseks;
 • õigustatud huvides – õigussuhetest tulenevate OÜ GS Core'i õigustatud huvide realiseerimiseks.

OÜ GS Core õigustatud ja seaduslikud huvid on:

 • teostada äritegevust kooskõlas õigustloovate aktidega;
 • teostada ja osutada võlgade sissenõudmise teenuseid;
 • hallata asukoha andmeid;
 • andmesubjekti isikusamasuse kontrollimine;
 • õigussuhete ja lepinguliste kohustuste täitmise tagamiseks;
 • aja jooksul äritegevuse käigus kogutud teabe salvestamiseks;
 • kavandada ja arendada teenuseid;
 • tagada ja parandada teenuste kvaliteeti;
 • jälgida ja ennetada ebaseaduslikku tegevust, sh. pettusi;
 • pöörduda õiguskaitseorganitesse ja kohtusse rikutud või vaidlustatud õiguste või seaduslike huvide kaitseks;
 • tagada OÜ GS Core'i juhtimine, finants- ja äriarvestus ning analüüs;
 • teavitada emaettevõtet OÜ GS Core'i põhitegevusest

Isikuandmete töötlemine

OÜ GS Core töötleb andmesubjekti isikuandmeid kliendikeskkonnas kaasaegsete tehnoloogiate võimalusi kasutades, arvestades olemasolevaid privaatsusriske ning OÜ GS Core'ile mõistlikult kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse.

OÜ GS Core'i kliendikeskkond ei tee andmesubjekti kohta automatiseeritud otsuseid, selliste otsuste tegemisel teavitatakse andmesubjekti OÜ GS Core'i toimingutest eraldi vastavalt määrusele. Klient võib määrusega kooskõlas olevate automatiseeritud otsuste vastuvõtmise kohta esitada vaide, kuid olles informeeritud, et teatud juhtudel võib see piirata andmesubjekti õigust kasutada kliendikeskkonna võimalusi.

Kliendikeskkonna toimimise tagamiseks, äritegevuse pakkumiseks jne. protsesside läbiviimiseks võib OÜ GS Core, sõlmides kirjaliku lepingu või muu õigusakti alusel vastavalt Euroopa Liidu või liikmesriigi õigusaktidele, kaasata Marginalen Grupi ettevõtteid või teisi koostööpartnereid (töötlejaid) vajalike teenuste osutamiseks, näiteks kliendikeskkonna toimimiseks, tagades, et töötlejad järgivad ja rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada isikuandmete kaitse ning määruse andmesubjektide kaitseks kehtivate nõuete täitmine.

OÜ GS Core võib avaldada isikuandmeid kolmandatele isikutele (sõltumatutele vastutavatele töötlejatele) järgmistel juhtudel:

 • andmetöötlus on määratletud OÜ GS Core'i suhtes kohaldatavates normatiivaktides;
 • andmesubjekti nõusolekul;
 • andmete avaldamine on vajalik OÜ GS Core rikutud või vaidlustatud õiguste või seaduslike huvide kaitsmiseks.

Isikuandmete kaitse

OÜ GS Core kaitseb andmesubjekti isikuandmeid kasutades kaasaegseid tehnoloogilisi võimalusi, arvestades olemasolevaid privaatsusriske ja kättesaadavaid organisatsioonilisi, rahalisi ja tehnilisi ressursse, sh kasutades järgmisi turvameetmeid:

 • andmete krüpteerimine andmete edastamisel (SSL-krüptimine);
 • tulemüür;
 • autoriseerimata sisenemist avastavad ja välistavad programmid;
 • muud kaitsemeetmed vastavalt praegustele tehnilistele võimalustele.

Isikuandmete säilitamise kestus

OÜ GS Core säilitab ja töötleb andmesubjekti isikuandmeid kliendiportaalis seni, kuni on täidetud vähemalt üks järgmistest kriteeriumidest:

 • OÜ GS Core või andmesubjekt saavad teostada oma õigustatud huve (näiteks esitada vastuväiteid või pöörduda kohtusse, kui aegumistähtaeg ei ole möödunud);
 • andmeid kasutatakse eesmärgipäraselt;
 • isikuandmete säilitamiseks on seadusest tulenev kohustus;
 • kuni kehtib andmesubjekti nõusolek isikuandmete töötlemiseks, kui andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus.

Pärast käesolevas lõikes nimetatud asjaolude lõppemist andmesubjekti isikuandmed kustutatakse. Auditimärkmeid säilitatakse mitte kauem kui üks aasta alates nende täitmise kuupäevast vastavalt eeskirjadele.

Andmesubjekti õigused

Õigus teabele. Andmesubjekti soovil annab OÜ GS Core kokkuvõtlikku, läbipaistvat ja arusaadavat teavet isikuandmete töötlemise kohta, kasutades selget ja lihtsat keelt.

Õigus andmete parandamisele. Andmesubjekti põhjendatud taotluse alusel tagab OÜ GS Core andmesubjekti isikuandmete parandamise, kui need on ebapiisavad, mittetäielikud või ebaõiged.

Õigus andmete teisaldatavusele.OÜ GS Core annab andmesubjektile võimaluse saada oma isikuandmeid, mida andmesubjekt on esitanud ja mida töödeldakse nõusoleku ja lepingu täitmise alusel kirjalikus vormis või mõnes enamkasutatavas elektroonilises vormingus.

Õigus kustutamisele (õigus olla "unustatud"). Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete kustutamist, kui andmesubjekt on oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks tagasi võtnud ja andmete töötlemiseks puudub muu õiguslik alus, kui andmesubjekt on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemisele ning pärast õigustatud huvide ümberhindamist tunnistab OÜ GS Core, et andmete töötlemisel puudub õiguslik alus, isikuandmed kustutatakse vastavalt normatiivaktide nõuetele.

Õigus piirata töötlemist. Andmesubjektil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise ajutist piiramist vastavalt normatiivaktidele, sh. juhtudel, kui andmesubjekt on leidnud oma isikuandmetes ebatäpsusi ja OÜ GS Core vajab aega andmete õigsuse kontrollimiseks.

Õiged objektid. Andmesubjektil on õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele, kui töötlemine on seotud otseturunduse eesmärgil profileerimisega või põhineb vastutava töötleja õigustatud huvidel ja andmesubjekt seab selle õigusliku aluse kahtluse alla.

Õigus automatiseeritud individuaalsele otsustamisele. Andmesubjektil on õigus mitte olla allutatud täielikult automatiseeritud otsuste tegemisele, sealhulgas profiilide koostamisele, kui sellisel otsustamisel on õiguslikud tagajärjed või mis teda oluliselt mõjutab.

Õigus saada teavet isikuandmete kaitse rikkumise kohta.OÜ GS Core teavitab andmesubjekti viivitamatult isikuandmete töötlemisel tuvastatud andmekaitse rikkumisest, kui rikkumine võib kujutada endast suurt ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele.

Kliendi nõusolek andmete töötlemiseks ja õigus see tagasi võtta

Andmesubjektil on õigus igal ajal tagasi võtta andmetöötluseks antud nõusolek, teavitades sellest OÜ GS Core´I elektrooniliselt e-postile [email protected], esitades digitaalselt allkirjastatud avalduse või saates omakäeliselt allkirjastatud avalduse juriidilisele aadressile: Jõe 2a, Tallinn, 10151.

Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta andmesubjekti nõusoleku kehtivuse ajal tehtud andmetöötlust.

Nõusoleku tagasivõtmine ei peata andmetöötlust, mis toimub muudel õiguslikel alustel.

Juurdepääs isikuandmetele

Klient saab kasutada juurdepääsuõigust, esitades digitaalselt allkirjastatud avalduse e-posti aadressile [email protected],või omakäelise esildise saatmisega registriaadressile: Jõe 2a, Tallinn, 10151.

Peale päringu saamist hinnatakse seda ja antakse vastus vastavalt õigusaktidele. Vastus saadetakse tähitud postiga.

Vastulause korral võtab OÜ GS Core kõik mõistlikud meetmed selle lahendamiseks. Kui see ebaõnnestub, on andmesubjektil õigus pöörduda järelevalveasutuse - Andmekaitse Inspektsiooni poole, kontaktandmed leiate siit: https://www.aki.ee/et/inspektsioon-kontaktid/tootajate-kontaktid .